Добавить или просмотреть комментарии

Статут

Бердянської міської організації

Національної Спілки журналістів України

 

І. НАЗВА, статус, Принципи діяльності, юридична адреса

 

1.Бердянська міська організація Національної спілки журналістів України (надалі БМО НСЖУ) є територіальним творчим осередком Національної спілки журналістів України (НСЖУ) і об’єднує професійних творчих працівників – журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю.

2. ЗООНСЖУ є суб’єктом творчої діяльності, незалежною, неприбутковою, позапартійною організацією.

3. Повна назва – Бердянська міська організація Національної спілки журналістів України.

Скорочена назва — міська Спілка журналістів, абревіатура – БМО НСЖУ .

4. У своїй діяльності БМО НСЖУ керується Конституцією України, Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», іншим чинним законодавством, Статутом НСЖУ та цим Статутом.

5. БМО НСЖУ створюється і діє на засадах добровільного об'єднання і рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, взаємодопомоги та співробітництва, фіксованого членства, невтручання у творчий процес своїх членів, визнання авторських прав, вільного вибору форм і методів діяльності.

6. БМО НСЖУ на засадах добровільності, рівноправності і взаємоповаги, а також на договірній основі вибудовує свої стосунки з іншими творчими організаціями та підприємствами всіх форм власності.

7. БМО НСЖУ регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

8. Принципами діяльності БМО НСЖУ є:

* гарантія свободи слова і поглядів журналістів;

* повага до різних світоглядних позицій;

* розвиток та вдосконалення журналістики в Запорізькій області;

* захист і забезпечення законних громадянських, професійних, соціальних, економіч-них, творчих інтересів журналістів;

* розвиток наукової і художньої творчості членів спілки;

* розширення журналістських зв'язків;

* незалежність у своїй статутній діяльності від органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та об'єднань, інших громадських організацій.

9. БМО НСЖУ є юридичною особою, виступає учасником цивільно-правових відносин, має свою власну символіку, печатку, штампи та бланки, що затверджені рішенням її бюро. БМО НСЖУ реєструється в установленому чинним законодавством порядку. БМО НСЖУ має самостійний баланс, рахунки в банківських установах України, є неприбутковою організацією.

10. Юридична адреса БМО НСЖУ - 71108, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд.19.

Місцезнаходження керівних органів БМО НСЖУ - 71108, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд.19.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Мета діяльності БМО НСЖУ:

* сприяння розвитку журналістики в м. Бердянську та Бердянському районі;

* захист професійних, соціальних та економічних інтересів журналістів –

членів НСЖУ;

* громадський контроль за виконанням Законів України в сфері журналістики та ЗМІ в Запорізькій області;

*розробка пропозицій до державних та обласних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток і удосконалення інформаційного простору Запорізької області, сприяння втіленню їх у життя.

2. Основними напрямами діяльності БМО НСЖУ є:

* творча діяльність в інформаційній сфері, у галузі культури та мистецтва;

* відстоювання прав журналістів на одержання і поширення об'єктивної інформації;

* створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів БМО НСЖУ;

* турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів БМО НСЖУ;

* організація конференцій, «круглих» столів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації, творчих конкурсів, виставок, презентацій, авторських вечорів, фестивалів за участю членів НСЖУ, прем'єр творів членів БМО НСЖУ;

* видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції, сайтів, сторінок в мережі Інтернет з метою популяризації творчого доробку членів БМО НСЖУ, досягнень української та світової культури і мистецтва;

* сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між журналістами і журналістськими організаціями України та інших країн, національними й міжнародними організаціями працівників інформаційної сфери;

* розвиток системи журналістської освіти, сприяння підвищенню професійно-творчого рівня членів БМО НСЖУ;

* постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів, надання їм допомоги у навчально-виховній роботі, професійному становленні творчої молоді, яка обирає своїм фахом журналістику;

* пошук талантів серед молоді, її виховання та сприяння творчому і професійному розвитку;

* участь у створенні необхідних умов функціонування засобів масової інформації, забезпечення їх професійної та творчої незалежності;

*підтримка первинних організацій БМО НСЖУ, сприяння роботі їхніх керівних органів;

* розробка концепції розвитку організаційно-масових форм співпраці журналістів, засобів масової інформації Запорізької області, вивчення та розповсюдження позитивного практичного досвіду;

* сприяння розвитку прозорого ринку ЗМІ Запорізької області, протидія проявам недобросовісної конкуренції;

* привернення уваги громадянських інститутів та населення до стану справ у ЗМІ, зміцнення довіри суспільства до друкованої та електронної преси, підвищення соціальної ролі журналістів та журналістики;

* сприяння зміцненню солідарності представників засобів масової інформації.

9. БМО НСЖУ має право:

* здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

*представляти та захищати свої права і законні інтереси, права і законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах;

*розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

* брати участь у підготовці нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок, статусу творчих працівників, регулювання інформаційної сфери;

*брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

* представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення, у тому числі — преміями БМО НСЖУ;

* проводити атестацію творчих працівників;

* здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;

* в установленому порядку створювати фонди БМО НСЖУ з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;

* володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника, відповідно до законодавства України;

* надавати безоплатну правову допомогу членам БМО НСЖУ, представляти їх інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, звертатися до суду згідно чинного законодавства з заявами щодо захисту прав, свобод та законних інтересів членів БМО НСЖУ за їх проханням;

4. БМО НСЖУ є правонаступником майна Бердянської міської організації Спілки журналістів України. БМО НСЖУ може одержувати фінансову допомогу бюджетів усіх рівнів, спонсорську та інщі види допомоги, які не суперечать чинному законодавству.

 

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ НСЖУ,

ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ НСЖУ

 

1. Усі члени БМО НСЖУ є членами Національної спілки журналістів України.

2. Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років, визнають Статут НСЖУ, Статут БМО НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній чи позаштатній основі у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах або є вільними журналістами; викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

3. Прийом у члени НСЖУ здійснюють збори БМО НСЖУ. Прийнятими у члени НСЖУ вважаються ті, за яких проголосувала більшість від загальної кількості членів БМО НСЖУ. Той, хто вступає до НСЖУ, подає на розгляд БМО НСЖУ заяву, свої кращі творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.

4. БМО НСЖУ веде індивідуальний облік членів НСЖУ.

5. Члени НСЖУ сплачують вступний і щорічний членські внески у розмірі, який визначає Секретаріат Запорізької ЗОО НСЖУ.

Ветерани НСЖУ повністю або частково за рішенням Секретаріату НСЖУ звільняються від сплати членських внесків.

Студенти навчальних закладів — члени НСЖУ — сплачують щорічний внесок у половинному розмірі, крім внеску до Міжнародної Федерації журналістів.

Сплата щорічних членських внесків проводиться в первинну журналістську

організацію, на обліку в якій перебуває член НСЖУ, до 31 травня кожного року.

6. Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.

7. Члени НСЖУ сплачують щорічний внесок до Міжнародної Федерації журналістів у розмірі, що визначає правління НСЖУ.

8. При БМО НСЖУ може бути створений молодіжний підрозділ юних кореспондентів (юнкорів). Юнкором БМО НСЖУ – членом Асоціації молодіжної преси України – можуть бути мешканці м. Бердянська і Бердянського району віком з 14 років, які активно співпрацюють із засобами масової інформації.

Прийом в юнкори та вибуття з них здійснюється у спосіб, передбачений для творчих працівників та журналістів. Юнкори можуть брати участь у всіх масових і творчих заходах БМО НСЖУ. Керує роботою юнкорів один із членів бюро БМО НСЖУ.

Члени Асоціації молодіжної преси України набувають членства НСЖУ за заявою при досягненні ними 18 років.

9. Ветерани Спілки журналістів, які за віком або станом здоров'я вже не працюють, мають усі права членів НСЖУ.

10. Членство в НСЖУ може бути припинено за поданою заявою про вихід та у випадку виключення із членів НСЖУ за порушення вимог Статуту БМО НСЖУ, Статуту НСЖУ, Кодексу професійної журналістської етики, за втрату зв’язку із БМО НСЖУ або за несплату членських внесків без поважних причин протягом одного року.

11. Рішення про виключення з членів НСЖУ приймається на засіданні Секретаріату Запорізької обласної організації НСЖУ (ЗОО НСЖУ), на яке запрошується член Спілки, щодо якого порушено питання про виключення. У разі двократної неявки на засідання, рішення про виключення приймається без його присутності. Рішення про виключення набирає чинності, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Секретаріату.

Рішення про виключення із членів НСЖУ особи, що є членом первинної організації, може прийматися зборами первинної журналістської організації, за яке проголосувало дві третини членів цієї організації. Це рішення направляється для розгляду та затвердження на черговому засіданні Секретаріату ЗОО НСЖУ.

12. У випадку, коли члени первинної журналістської організації за посадою є підлеглими порушника Статуту НСЖУ, Статуту БМО НСЖУ чи правил Кодексу професійної журналістської етики і не мають можливості впливу на порушника, рішення про виключення порушника з лав НСЖУ за поданням Ревізійної комісії ЗОО НСЖУ може прийматися двома третинами голосів присутніх делегатів Конференції ЗОО НСЖУ чи на засіданні Правління ЗОО НСЖУ трьома чвертями членів Правління.

13. Апеляції виключених розглядає Ревізійна комісія ЗОО НСЖУ та Ревізійна комісія НСЖУ. Після остаточного вирішення питання про виключення, це рішення - з офіційним поясненням мотивів виключення зі членів НСЖУ від імені Правління ЗОО НСЖУ - обов'язково оприлюднюється у ЗМІ, де працює або працював виключений зі членів НСЖУ, а також в інших засобах масової інформації.

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НСЖУ

 

1. Член НСЖУ має право:

* брати участь у всіх заходах, що проводяться БМО НСЖУ та НСЖУ;

* обирати і бути обраними у статутні органи БМО НСЖУ, ЗОО НСЖУ та НСЖУ, отримувати інформацію про їхню діяльність;

* користуватись правами творчого працівника, визначеними чинним законодавством про професійних творчих працівників;

* вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, що пов'язані з діяльністю БМО НСЖУ, ЗОО НСЖУ та НСЖУ;

* об'єднуватися у творчі журналістські групи за інтересами;

* користуватися моральною, правовою, а в скрутних випадках – матеріальною підтримкою (за наявністю можливостей) БМО НСЖУ, ЗОО НСЖУ та НСЖУ;

* вийти з числа членів НСЖУ.

2. Член НСЖУ зобов'язаний:

* дотримуватися вимог законів України, Статуту НСЖУ, Статутів БМО НСЖУ, ЗОО НСЖУ і Кодексу професійної журналістської етики;

* зміцнювати авторитет БМО НСЖУ та НСЖУ, брати активну участь у творчому житті БМО НСЖУ, сприяти вирішенню завдань творчих організацій і підтримувати матеріально (за наявністю можливостей);

* вчасно - до 31 травня кожного року - сплачувати членські внески в первинну журналістську організацію, в якій він перебуває на обліку;

* у разі переїзду на нове місце проживання на території Запорізької області, переходу на роботу до іншого ЗМІ, підприємства, установи чи організації Запорізької області, де діє первинна журналістська організація ЗОО НСЖУ, протягом місяця стати на облік у первинній журналістській організації за новим місцем роботи чи проживання;

* у разі переїзду на нове постійне місце проживання на території України, за межами Запорізької області, знятися з обліку в ЗОО НСЖУ і протягом місяця стати на облік у територіальній журналістській організації НСЖУ за новим місцем роботи чи проживання.

 

V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ЗООНСЖУ ТА ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НСЖУ

1. Керівними органами БМО НСЖУ є збори і бюро.

2. Найвищим керівним органом БМО НСЖУ є загальні збори, які скликається один раз на рік. Звітно - виборні загальні збори скликаються за рішенням загальних зборів первинної організації БМО НСЖУ раз на п’ять років.

Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів первинної організації, при наявності на зборах не менше половини її членів.

Позачергові збори можуть бути скликані за рішенням бюро або на вимогу не менш як третини членів БМО НСЖУ не пізніше, ніж у місячний строк.

3. Загальні збори БМО НСЖУ:

* обирають на п’ять років секретаря, який діє від імені первинної організації без спеціальних на те повноважень, а при наявності більше 20 членів НСЖУ — бюро БМО НСЖУ;

* обговорюють найважливіші питання діяльності первинної організації, затверджують бюджет;

* вносять пропозиції до Секретаріату ЗОО НСЖУ щодо вступу претендентів у члени НСЖУ або виключення зі членів НСЖУ;

* приймають БМО НСЖУ, який не суперечить Статуту ЗОО НСЖУ, затверджується рішенням Секретаріату ЗОО НСЖУ і реєструється у встановленому порядку.

* висувають кращі доробки членів НСЖУ на конкурси, для відзначення та заохочення;

* заслуховують звіт секретаря чи бюро первинної організації журналістів;

* в тому випадку, якщо первинна організація є юридичною особою, вирішують питання про заснування в установленому чинним законодавством порядку підприємств і організацій, необхідних для виконання статутних завдань.

20. Секретар БМО НСЖУ:

* веде облік членів НСЖУ;

* збирає вступні і членські внески та до 31 травня кожного року перераховує їх на банківський рахунок ЗОО НСЖУ:

* виносить пропозиції на розгляд загальних зборів та скликає їх;

* здійснює захист законних соціальних та професійних прав своїх членів;

* веде поточну роботу.

4. Бюро БМО НСЖУ — керівний орган у період між зборами. Засідання бюро проводяться не рідше одного разу на квартал.

 

 

VI. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

1. БМО НСЖУ може мати у наявності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Майном БМО НСЖУ може бути майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, кошти, акції, інші цінні папери, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

2. З метою здійснення статутних завдань і цілей БМО НСЖУ може створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для здійснення господарської та іншої діяльності.

Майно та кошти БМО НСЖУ формуються з:

- внески членів БМО НСЖУ;

- винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або)суміжних прав відповідно до Закону України « Про авторське право та суміжні права»;

- фінансування з Державного бюджету України;

- доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств БМО НСЖУ, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки;

- спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням;

- добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

3. Кошти БМО НСЖУ та її організацій витрачаються на виконання мети та завдань, передбачених цим Статутом, зокрема, на організаційно-творчу, міжнародну та благодійну діяльність, утримання штатних працівників або тих, які працюють за трудовою угодою, матеріальне заохочення первинних журналістських організацій ЗМІ, окремих журналістів, ветеранів преси та інше.

4. БМО НСЖУ, створені нею установи і організації та засновані підприємства стають на облік в органах державної податкової адміністрації та статистики, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

1. Зміни і доповнення в цей статут вносяться зборами БМО НСЖУ, за які проголосувала проста більшість присутніх, про що повідомляється орган реєстрації та НСЖУ.

 

VIII. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОО НСЖУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ”ЯЗАНИХ З ЛІКВІДАЦІЄЮ

1. Припинення діяльності БМО НСЖУ може бути проведено через її реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск,примусовий розпуск).

2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається зборами БМО НСЖУ, якщо за нього проголосувало більше ніж 3/4 членів БМО НСЖУ.

3. Про прийняття рішення сповіщається ЗОО НСЖУ.

4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) БМО НСЖУ або їх частини серед засновників, членів БМО НСЖУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама