головна » статті

Свято науки в БДПУ

16.05.2019

Традиційно в третю суботу травня всі науковці України відзначають професійне свято – День науки. Протягом тижня (13–18 травня) Бердянський державний педагогічний університет проводить Фестиваль науки як своєрідний підсумок напрацьованого за рік, як свято наукових досягнень усього колективу.

Наразі БДПУ досяг високого результату в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів завдяки потужній науковій діяльності університету, увійшовши в ТОП-10 кращих педагогічних закладів вищої освіти України.

Наукові дослідження в університеті спрямовані на реалізацію засадничого принципу вищої освіти – поєднання навчання з науковою роботою.

У 2018 році в Бердянському державному педагогічному університеті освітній процес забезпечували 263 викладачі, серед яких 34 доктори наук, професори; 185 кандидатів наук, доцентів. Загалом, штатних працівників з науковими ступенями та вченими званнями в університеті нараховується 209 осіб, що становить 83% від загальної кількості, і це найвищий показник за всю історію БДПУ.

Стратегія розвитку університету, продумана керівництвом – ректором, професором Ігорем Богдановим; першим проректором, професором Ольгою Гуренко; проректором з науково-педагогічної роботи, доцентом Вікторією Ліпич, – дає свої позитивні результати. Незважаючи на складні умови та виклики сьогодення, науковці БДПУ демонструють істотні здобутки за різними напрямками наукової діяльності.

Популяризації університетської науки та підготовці кадрів вищої кваліфікації для забезпечення освітнього процесу значною мірою сприяють відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють професори: «Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах» – Вікторія Зарва; «Поетика художнього тексту: традиції та новаторство» – Ольга Новик; «Історія Півдня України другої половини XVIII ст.» – Ігор Лиман, «Трансформація сучасної шкільної історичної освіти» – Костянтин Баханов, «Економіко-математичне моделювання в курортно-рекреаційній економіці» – Павло Захарченко, «Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5» – Валерій Кідалов, «Аксіологічна парадигма управління освітою» – Василь Крижко, «Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» – Володимир Котляр. Наразі формуються наукові школи професорів: Ігоря Богданова, Людмили Коваль, Ольги Харлан, Геннадія Шишкіна.

На якість наукового потенціалу БДПУ впливає наявність аспірантури та докторантури, де здійснюється підготовка за 6 науковими спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка. На сьогодні в аспірантурі БДПУ навчаються 25 аспірантів, із них денної форми навчання – 15, заочної – 10 (5 – на контрактній основі), у докторантурі – 2 докторанти.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 035 Філологія.

У 2018 році захищені 8 докторських дисертацій – доценти Ірина Барбашова, Світлана Хатунцева, Олена Кривильова, Ірина Бардус, Олена Ярова, Олександра Ніколова, Денис Чик, Володимр Нищета та 6 кандидатських – Світлана Жваненко, Ольга Донченко, Анастасія Попова, Альона Дяденчук, Тетяна Ніконенко, Юрій Смаковський.

2019 рік розпочався захистом докторської дисертації доцента Яни Сичікової та кандидатських дисертацій Юлії Герасименко, Юлії Семеняко.

Упродовж 2018 року чотири викладачі підтвердили вчене звання доцента: Наталя Цибуляк, Анжеліка Лесик, Надія Щербакова, Інна Пащенко, цього року – Сергій Онищенко. 

Уперше в історії університету створено спеціалізовану вчену раду із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (голова ради  – ректор, професор Ігор Богданов, заступник голови – професор Людмила Коваль, секретар – професор Вікторія Жигірь).

У 2018 році пройшла перереєстрацію спеціалізована вчена рада К.18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія Зарва, заступник – професор Софія Філоненко, учений секретар – доцент Ганна Александрова).

Наші колеги-науковці працюють у складі спеціалізованих вчених рад інших закладів вищої освіти, це, зокрема, професори Вікторія Зарва (КНУ імені Тараса Шевченка), Ігор Богданов, Віталій Хоменко (УІПА, м. Харків), Лариса Лісіна (ЗНУ), Лариса Зайцева (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського); Павло Захарченко (КНУ імені Тараса Шевченка та КПУ, Запоріжжя), Людмила Коваль (ХДУ), Ольга Харлан (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), Ігор Лиман (Маріупольський державний університет).

У 2018 році в Бердянському педуніверситеті за кошти видатків державного бюджету виконувалася низка фундаментальних досліджень: «Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки» (керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент Ігор Рогозін; обсяг фінансування – 1,3 млн грн); проекти молодих учених: «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» (керівник – канд. фізмат. наук, доцент Яна Сичікова; обсяг фінансування – 830 тис. грн), «Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу» (керівник – канд. пед. наук, доцент Юрій Єфименко; обсяг фінансування – 1,8 млн грн).

Троє молодих учених БДПУ, зокрема, доценти Яна Сичікова, Віталій Гнатюк, Віталій Ачкан є експертами МОН з експертизи держбюджетних проектів.

У 2018 році на базі університету проведено 9 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів. Також науковці БДПУ беруть участь у наукових конференціях різних рівнів, у тому числі й за кордоном, зокрема, у Польщі, Австрії, Угорщині, Чехії, Великобританії, Греції.

У 2018 році Бердянський державний педагогічний університет отримав доступ до баз даних Scopus і Web of Science, пройшовши конкурсний відбір серед вишів України.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки» включений до Переліку наукових фахових видань України.

Найбільш творчою й цікавою щодо самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів, яка в БДПУ традиційно досить інтенсивна.

Загалом упродовж 2018 року опубліковано 812 одиниць наукової і навчально-методичної продукції. Зокрема, наші науковці долучились до написання 42 монографій, 56 підручників і навчальних посібників, опубліковано понад 700 статей і тез у матеріалах конференцій.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України     № 1364 від 10.10.2017 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» пройшов другий тур та підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Дошкільна освіта».

БДПУ системно підходить до питання інтеграції до європейського і світового науково-освітянського простору, що підтверджується розвитком міжнародного співробітництва. БДПУ є членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International Association of University Pre-sidents), Мережі членів Інституту Міжнародної Освіти (Institute of International Edu-cation Network Membership), Асоціації університетів Карпатського регіону (The Asso-ciation of the Carpathian Region Universities), Фонду Катерини Ковшевич.

У 2018 році БДПУ продовжив плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та академічними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини, Чехії. Загалом наразі університет уже має 125 угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями та їх структурними підрозділами з 25 країн світу. Торік БДПУ в статусі партнера успішно завершив роботу над проектом Еразмус+ КA2 «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій».

На базі кафедри соціальних комунікацій у 2018 році успішно впроваджувався грантовий проект «Навчальна телестудія медіацентру Бердянського державного педагогічного університету» згідно з Угодою між Фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та БДПУ. Результатом співпраці стало створення навчальної телестудії, що упродовж навчального року використовувалася для проведення занять з телевиробництва та фотожурналістики, а також стала майданчиком для реалізації низки творчих студентських проектів.

Маємо солідні нагороди на міжнародних виставках. 14-16 березня ц. р. у Київському Палаці дітей і юнацтва відбулася Десята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» та Дев’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «WorldEdu». Наш університет отримав Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», золоту медаль у номінації «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів» (проект «Провідництво в освіті – інноваційна управлінська технологія»), сертифікат якості наукових публікацій за показниками наукометричної бази SCOPUS.

БДПУ систематично залучає до викладання іноземних фахівців різних галузей знань. У 2018 році студенти БДПУ мали можливість прослухати лекції іноземних фахівців. У БДПУ із академічним візитом перебували американські гості Берт Дайкслер, Гарі Ізраель та Томас Джершільд, а також колега Вроцлавського університету, політолог Томаш Шишляк.

В університеті створені належні умови для підтримки талановитої молоді, розвитку її наукового потенціалу. Успішно функціонує Рада молодих учених, яку з вересня
2018 року очолює доцент Тетяна Нікішина. У 2018 році молодими вченими організовано і проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Доценти Катерина Петровська, Сергій Онищенко, Наталя Цибуляк – стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих учених. Випускник аспірантури Юрій Білай отримував академічну стипендію Кабінету Міністрів України для аспірантів. З
1 вересня 2018 року аспіранти Клавдія Зикова та Оксана Мітракова отримують стипендію імені Михайла Грушевського.

Молодий науковець Альона Дяденчук у 2018 році стала переможницею обласного конкурсу для обдарованої молоді з технічних наук. Студентка факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Оксана Олійник посіла перше місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі «Дошкільна освіта» (керівник – доцент Надія Кот). Студентки цього ж факультету Анастасія Лебєдєва стали другими в галузі «Соціальна робота» (керівник – доцент Наталя Захарова), та Анастасія Липач – в галузі «Спеціальна освіта» (керівник – доцент Ганна Лопатіна). Студентка факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна Афанасьєва посіла 3 місце зі спеціальності «Початкова освіта» (керівник – доцент Катерина Степанюк).

Студент факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Андрій Лук’янчиков виборов третє місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології»; магістранти цього ж факультету Артур Кравченко, Дмитро Венецький – також третє місце з інформатики.

Команда студентів-істориків посіла третє місце у VII Всеукраїнському студентському турнірі з історії, який відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

В обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика магістрантка факультету філології та соціальних комунікацій Наталя Гречко посіла друге місце серед студентів гуманітарного профілю (керівник – професор Марія Греб), студентка цього ж факультету Ольга Неліпа – третє місце серед студентів негуманітарного профілю (керівник – доцент Олена Крижко). В обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студент 1 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Роман Малий посів третє місце серед студентів негуманітарного профілю (керівник – доцент Валентина Юносова).

У звітному році студентами БДПУ опубліковано 517 наукових робіт, понад 600 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи.

Вікторія ЛІПИЧ, проректор з науково-педагогічної роботи БДПУ, доцент.

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама