головна » статті

ВИЩА ШКОЛА. Наукові здобутки БДПУ

19.05.2020

Традиційно в третю суботу травня (цього року 16 травня) усі науковці України відзначають День науки. Бердянський державний педагогічний університет долучається до Всеукраїнського фестивалю науки, підбиваючи підсумки наукової діяльності за минулий рік і окреслюючи перспективи подальших наукових здобутків.

Кінець 2019 року ознаменувався визначною подією, яка по праву золотими літерами буде вписана в історію нашого закладу, – ректора університету, професора Ігоря Богданова обрано членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук. Це є визнанням вагомого особистого наукового доробку ректора, а також університету як одного з провідних вітчизняних педагогічних закладів вищої освіти.

Торік на 22 кафедрах Бердянського державного педагогічного університету освітній процес забезпечували 250 викладачів, серед яких 37 докторів наук, професорів, 170 кандидатів наук, доцентів. Загалом, штатних працівників з науковими ступенями та вченими званнями в університеті нараховується 207, що становить 83% від загальної кіль-кості, і це найвищий показник за всю історію БДПУ.

Стратегія розвитку університету, продумана керівництвом: ректором, професором Ігорем Богдановим, першим проректором, професором Ольгою Гуренко, проректором з науково-педагогічної роботи, доцентом Вікторією Ліпич – дає свої позитивні результати.

Популяризації університетської науки та підготовці кадрів вищої кваліфікації для забезпечення освітнього процесу значною мірою сприяють відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють професори Вікторія Зарва («Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах»),  Ольга Новик («Поетика художнього тексту: традиції та новаторство»), Ігор Лиман («Історія Півдня України другої половини XVIII ст.»),  Людмила Коваль, («Профе-сійно-педагогічний дискурс у контексті НУШ»), Костянтин Баханов («Трансформація сучасної шкільної історичної освіти»), Павло Захарченко («Економіко-математичне моделювання в курортно-рекреаційній економіці»), Валерій Кідалов («Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5»), Василь Крижко («Аксіологічна парадигма управління освітою»). Наразі формуються наукові школи професорів Ігоря Богданова, Ольги Харлан, Геннадія Шишкіна.

На якість наукового потен-ціалу БДПУ впливає наявність аспірантури та докторантури, де здійснюється підготовка за п’ятьма науковими спеціальностями: середня освіта (за предметними спеціалізаціями), професійна освіта (за спеціаліза-ціями), історія та археологія, філологія, економіка, освітні, педагогічні науки. На сьогодні в аспірантурі БДПУ навчаються 28 аспірантів, із них денної форми навчання – 21, заочної – 7, у докторантурі – 2 докторанти.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей середня освіта (за предметними спеціалізаціями), професійна освіта (за спеціалізаціями), філологія.

Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності уні-верситету є підготовка науково-педагогічних кадрів. У 2019 році захищені дві докторські дисертації – доценти Валентина Школа, Віталій Ачкан і сім кандидатських – Марина Нестеренко, Юлія Нехайчук, Ганна Мицик, Юлія Семеняко, Наталія Рула, Людмила Золотар, Юрій Білай. Доцент Наталя Панова підтвердила вчене звання професора, чотири викладачі – вчене звання доцента: Сергій Онищенко, Тетяна Розумна, Богдана Салюк, Ольга Сербова.

В університеті успішно функ-ціонують дві спеціалізовані вчені ради – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: теорія та методика навчання (фізика) та теорія та методика професійної освіти (голова ради  – ректор, професор Ігор Богданов, заступник голови – професор Людмила Коваль, секретар – професор Вікторія Жигірь) та із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: українська література, порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія Зарва, заступник – професор Софія Філоненко, учений секретар – доцент Ганна Александрова). Упродовж року в спецрадах було захищено вісім кандидатських дисертацій.

Наші колеги-науковці працюють у складі спеціалізованих вчених рад інших закладів вищої освіти: Вікторія Зарва (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ), Ігор Богданов, Віталій Хоменко (УІПА, м. Харків), Лариса Лісіна (ЗНУ, м. Запоріжжя), Лариса Зайцева (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса), Павло Захарченко (КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ; КПУ, м. Запоріжжя), Людмила Коваль (ХДУ, м. Херсон), Ольга Харлан (Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Фран-ківськ), Ігор Лиман (Маріупольський державний університет, м. Маріуполь), Олександр Голік (МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь).

У 2019 році в Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконувалося фундаментальне дослідження «Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки» (керівник – доцент Ігор Рогозін) із загальним обсягом фінансування 1284565 тис. грн, зокрема на 2019 рік 393 тис. грн, та проект молодих учених «Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу» (керівник – доцент Юрій Єфименко) із загальним обсягом фінансування 1785,932 84 тис. грн, зокрема на 2019 р. 583,666 тис. грн. 

Професор Валерій Кідалов і доцент Яна Сичікова є експертами Міністерства освіти і науки України з експертизи держбюджетних проектів.

У 2019 році на базі університету проведено 10 конференцій міжнародного та всеукраїн-ського рівнів. Також науковці БДПУ беруть участь у наукових конференціях різних рів-нів, у тому числі й за кордоном, зокрема, у Польщі, Австрії, Угорщині, Чехії, Великобританії, Греції тощо.

У 2019 році побачили світ шість чергових номерів фахових видань БДПУ: «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» у серіях «Педагогіка» і «Філологія».

Найбільш творчою й цікавою щодо самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів, яка в БДПУ традиційно досить інтенсивна.

Загалом упродовж 2019 року опубліковано 284 одиниці наукової та навчально-методичної продукції. Зокрема, наші науковці долучились до написання 32 монографій, 24 навчальних посібників, опубліковано 218 статей у вітчизняних і закордонних виданнях.

Цьогоріч в університеті на базі кафедри дошкільної освіти (завідувач – доцентка Ірина Улюкаєва) факультету до-шкільної, спеціальної та соціа-льної освіти (декан – професорка Лариса Казанцева) дистанційно проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «До-шкільна освіта».

БДПУ системно підходить до питання інтеграції до європейського і світового науково-освітянського простору, що підтверджується розвитком міжнародного співробітництва. Сьогодні БДПУ є членом Між-народної Асоціації університетських ректорів (International Association of University Pre-sidents), Мережі членів Інституту Міжнародної Освіти (Institute of International Edu-cation Network Membership), Асоціації університетів Карпатського регіону (The Asso-ciation of the Carpathian Region Universities), Фонду Катерини Ковшевич.

У 2019 році БДПУ продовжив плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та академічними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини, Чехії. Загалом наразі університет уже має 125 угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти, науковими установами, орга-нізаціями та їх структурними підрозділами з 25 країн світу.

У Бердянському державному педагогічному університеті створені належні умови для підтримки талановитої молоді, розвитку її наукового потенціалу. Успішно функціонує Рада молодих учених, яку очолює кандидатка педагогічних наук Анастасія Попова. У 2019 році молодими вченими БДПУ організовано і проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Доценти Катерина Петров-ська, Сергій Онищенко, Наталя Цибуляк – стипендіати Кабі-нету Міністрів України для молодих учених. Аспіранти Клавдія Зикова та Оксана Мітракова впродовж року отримували стипендію імені Михайла Грушевського.

У 2019 році понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи. У 2019 році в університеті діяли 37 наукових гуртків, 20 проблемних груп, 7 науково-дослідних лабораторій, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, Компетентнісний центр інклюзивної освіти, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку, факультативи.

Молоді науковці Юлія Герасименко та Юлія Семеняко у 2019 році стали переможницями обласного конкурсу для обдарованої молоді з філологічних та педагогічних наук.

У 2019 році 11 студентів університету стали призерами другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і 9 – Всеукраїнської студентської олімпіади. Це рекордний показник університетської студентської науки.

Студентка факультету до-шкільної, спеціальної та со-ціальної освіти Маргарита Войнікова посіла перше місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-біт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі «Дошкільна освіта» (керівник – професор Лариса Зайцева). Студентка цього ж факультету Дарія Коняхіна посіла третє місце зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (ке-рівник – доцент Ганна Лопатіна), Анна Редька – третє місце зі спеціальності «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (керівник – доцент Ганна Лопатіна), студентка Валерія Нестерова – друге місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної педагогіки (керівник – старший викладач  Юлія Семеняко); студентка Ольга Свинаренко – друге місце в ІІ турі XV Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)» (керівник – доцент Олена Ревуцька); студент Євгеній Шалупня посів перше місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Со-ціальна педагогіка» (керівник – доцент Анастасія Тургенєва).

Студентка факультету фі-зико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Олена Джансиз посіла третє місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології» (керівники – доценти Людмила Даннік та Ольга Рогозіна), студентка цього ж факультету Наталя Корзун – третє місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» (керів-ники – доцент Людмила Даннік, старший викладач Олена Савицька); студент Владислав Галацький – друге місце в галузі «Інформацій-но-комунікаційні технології в освіті» (керівник – доцент Максим Павленко); Андрій Саліонов – третє місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Розробка мобільних додатків» (керівник – доцент Максим Павленко).

Студент Ігор Тіткін виборов друге місце в ІІ етапі Всеукра-їнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» (керівник – професор Віталій Хоменко); студенти Валентина Медведенко та Руслан Мержевський – третє місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». Команда студентів цього ж факультету в складі: Євген Заволока, Дмитро Венецький, Володимир Меснянкін – посіла першість серед педагогічних університетів у Міжнародній олімпіаді зі спор-тивного програмування.

Студенти-хореографи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Людмила Олійник та Аліна Панькова посіли друге місце в ІІ турі  Всеукраїнської олімпіади зі спе-ціальності «Хореографія», а  Юлія Ярошенко – четверте місце (керівник – доцент Олена Мартиненко). Студентка Анна Дресвянникова посіла друге місце в ІІ турі Всеукра-їнського конкурсу студент-ських наукових робіт зі спе-ціальності «Початкова освіта» (керівник – доцент Катерина Степанюк).

Студенти гуманітарно-економічного факультету Олек-сій Короткий, Андрій Карпенко та Едуард Божко посіли третє місце у Всеукраїнському  турнірі істориків (керівники – професор Костянтин Баханов, доцент Світлана Баханова).

Студентка факультету філології та соціальних кому-нікацій Крістіна Крива посіла перше місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студент-ських наукових робіт зі спе-ціальності «Освітні, педагогічні науки» (керівник – професор Ірина Глазкова), студентка цього ж факультету Олеся Леонова – друге місце зі спе-ціальності «Романо-германські мови та література» (керівник – професор Софія Філоненко).

В обласному турі ХХ Міжнародного конкурсу з україн-ської мови імені Петра Яцика студентка факультету філології та соціальних комунікацій Лілія Стариченко посіла друге місце (керівник – доцент Ганна Вусик). В обласному турі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-ської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентка факультету філології та соціальних комунікацій Саркіц Ірина посіла третє місце серед студентів гуманітарного профілю (керівник  – доцент Світлана Глазова); студентка цього ж факультету Оксана Рева – третє місце серед студентів негуманітарного профілю (керівник – професор Ольга Харлан).

Бердянський державний педагогічний університет демонструє високі наукові здобутки, своєчасно реагує на виклики сьогодення, інтегруючись у світову освіту й науку, тим самим створюючи потужну базу для підготовки конкурентоздатних фахівців з високим рівнем професійної компетентності.

Автор Вікторія ЛІПИЧ, проректор з науково-педагогічної роботи БДПУ.

ОтменитьДобавить комментарий

Реклама